Referat af Repræsentantskabsmøde 2009

 

 

Punkt 1 - Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Søren Lind Jensen, AK Nordland som dirigent

Søren modtog valget.

 

 

Punkt 2 - Prøve af mandater

Efter at have konstateret, at mødet var rettidigt indkaldt, gik dirigenten over til prøve af mandater. Følgende klubber var repræsenteret (hver med 2 stemmer).

 

AK Nordland

Bogense Motion

Horsens SK

Hvidovre SF

Jyden SM

Københavns SK

Odense SK

Rødby Styrke

Thisted VF

VK Ares

Aalborg SK

Aarhus AK

Copenhagen PL

Tårnby SK

Gudenådalen                        30 stemmer

 

Bestyrelsen: 6 repræsentanter     6 stemmer

I alt                                            36 stemmer

 

 

Punkt 3 - Formandens beretning

Helge Laursen henviste til den udsendte beretning og præciserede enkelte punkter, bl.a.:

 

Ligaturneringen

Her mener Helge at den bruges forkert i forhold til hvad den var tænkt som, nemlig som et stævne, hvor nye folk kunne prøve kræfter uden at skulle stille op i alle 3 discipliner. Helge mener også, at det for nogle klubber har udviklet sig til at være et prestigestævne (hvis man vinder ligafinalen er man Danmarks bedste klub).

Der var ros til klubberne for, at de har forstået den med, at tilmelder man hold til liga, skal der også følge en dommer med.

 

Doping

5 positive prøver er 2 mindre end sidste år, men stadig 5 for mange, men Helge var glad for at erfare, at Anti-Doping Danmark følte sig godt behandlet, når de kommer på besøg i klubberne.

 

Projekt ungdom og junior

 

Projektet er afsluttet og gav 4 nye løfter som er blevet overflyttet til juniorsamlingerne og ikke færre end 3 af de bedste juniorer er blevet seniorer og er gået ind til deres samlinger, det er blevet besluttet at Projektet skal gøre frem til 2010 med Henrik Sørensen og Kim Dahl som ledere.

 

Dommere

Når man skriver en dommer på til at dømme så skal man huske at underrette den pågældende dommer at han/hun er tilmeldt så vedkommende rent faktisk kommer og dømmer..

 

Formandens beretning bliv vedtaget.

 

Punkt 4 - Godkendelse af regnskab

Kassereren gennemgik det udsendte regnskab og udtrykte tilfredshed med det lille underskud.

Der bliv spurgt til, hvorfor regnskabet ikke var underskrevet og at det også var et problem sidste år, dette er beskrevet i Vedtægterne. Der blev svaret, at den årstidsbestemte travlhed hos Revisorfirmaet ikke tillader, at regnskabet rundsendes til bestyrelsens medlemmer – og således er mere end 14 dage undervejs.

Der bliv spurgt til om det evt. kunne betale sig at sælge vores aktier for evt. at mindske tab og siden købe igen for at vinde. Det forslåede tiltag er hermed et oplæg til bestyrelsen.

 

 

Punkt 5 - Fremlæggelse af budget

Budgettet bliv vedtaget

 

 

Punkt 6 - Indkomne forslag

 

          Forslag fra Søren Lind Jensen, AK Nordland Århus

          Punkt 1: Ved DM Bænkpres løftes der kun i én kategori.

          Begrundelse: Det er et virvar af medaljer og placeringer.

          Søren trak sit forslag, da det blev præciseret, at der pr. 1.1.2009 er vedtaget krav til del-
          tagelse ved DM Bænkpres (disse kan læses på nettet). Dette vil minimere deltagerantallet.
          Stævnet hedder nu DM Bænk Open er pr 1.1.2009 et stævne med krav (sølv)og ikke aldersinddelt. Stævnet afholdes den 1 weekend i december

          .  Lørdag løfter Herrer (krav) og Damer.
          Søndag afvikles DM Bænk Diverse, ungdom, junior og master m/k

 

          Punkt 2: Ved DM Bænkpres udregnes mændenes holdkonkurrence adskilt fra damernes

          ligesom ved DM 3-kamp.

          Begrundelse: Ved at stille op med f.eks. tre damer er en klub stort set sikker på at vinde

          holdkonkurrencen. En vinder i en hård konkurrence i de stærkt besatte vægtklasser for mænd

          udløser 12 points, ligesom en vægtklasse gør det, uagtet at der ofte kun er en deltager.

Følgende blev vedtaget: Hvis der deltager 10 damer eller færre, præmieres nr. 1, 2 og 3 efter
          Wilks tabel – og tælles således ikke med i holdkonkurrencen.

 

          Punkt 3: Forbundet skal aflastes både hvad angår bøvlet med tilvejebringelse af dommere

          samt stævneafholdelse. Det tapper forbundet for ressourcer og kræfter med for mange årlige

          stævner, som forbundet står i spidsen for. Derfor foreslår vi at DM B og C og DM Diverse
          slås sammen og placeres medio februar.

          Forslaget blev forkastet.

 

          Punkt 4: Desuden foreslår AK Nordland for at redde Divisionsturneringen, at reglerne til de
          tre turneringsrunder lempes, således at stævnerne kun dømmes af én dommer.

          Forslaget blev forkastet.

 

          Forslag fra bestyrelsen:

          Punkt 1: Startgebyr ved stævner hæves fra 100 kr. til 150 kr.

          Begrundelse: At hæve standarden af stævnerne, da der vil komme strammere regler for

          afholdelse af stævner.

          Forslaget blev vedtaget.

 

          Punkt 2: Kravet til DM B vil vi gerne ændre fra 3 år til 1 år i håbet om, at flere vil deltage i

          dette mesterskab. En omskrivning af Stævnereglerne vil således lyde: B-mesterskabet;

          Atleter, der ikke har opnået kravet til DSFs gulddiplom i 3-kamp i et officielt stævne samt

          atleter der ikke har præsteret en 3-kamp inden for det sidste år i et officielt stævne kan deltage

          i B-mesterskabet.

          Forslaget blev vedtaget.

 

          Punkt 3: Fremover skal navn og licensnummer skrives på, når årslicens betales ved første

          stævnetilmelding i det nye år.

          Begrundelse: At lette registreringen af løfternes licens.

          Forslaget blev vedtaget.

 

 

Punkt 7 - Valg (alle valg gælder for de kommende 2 år)

Susanne Diter ønsker ikke genvalg.

Tommy Knudsen bliver valg som ny næstformand i stedet for Susanne.

Rune Glud Olesen bliver valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

Klaus Nielsen modtog genvalg og forsltter således som kasserer.

 

 

Punkt 8 - Eventuelt

Der blev spurgt til om det ikke var muligt at få en kontaktperson i bestyrelsen så Henrik og Kim kunne få en de kunne henvende sig til, når der var problemer (det bliv Tina Østergård fra breddeudvalget).

 

En livlig diskussion om alt mellem himmel og jord samt styrkløft afsluttede dagens møde.

 

 

Søren Ø. Bertelsen

Referent

17. marts 2009